University of St. Thomas

O’Shaughnessy-Frey Library at the University of St. Thomas in St. Paul, Minnesota.